еТwinning в модерното европейско училище

          На 27 април Разлог  беше домакин на  обучение на мениджъри в сферата на образованието по програма eTwinning на тема "еТwinning в модерното европейско училище". То беше организирано от ЦРЧР и РИО-Благоевград. Приоритет на ЕК по образование за 2012 е  обучението на инспектори и директори по програма  eTwinning.

          Приветствие към участните отправи директора на ЦРЧР г-н Митко Шалев, които откри събитието. Присъстваха 50 директори от общините Разлог, Банско, Якоруда, Белица и представители на местната власт от четирите общини. Събитието бе отразено в местната преса.

         На мениджърите в областта на образованието бе предоставена възможност за обучение по програма „ Учене през целия живот” и в частност по подпрограма eTwinning. Г-н Ясен Спасов, експерт в ЦРЧР представи основните приоритети на Стратегия Европа 2020.

         

Лекторите г-жа Емилия Йорданова, дириктор на ПГТ – Разлог и г-н Георги Тренчев, директор на НУ „Яне Сандански” – Разлог,   споделиха  опит от участие в семинари за професионална квалификация по eTwinning.

          Обучители бяха eTwinning посланиците г-жа Горица Лазарова , учител по английски език в СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” – гр.Разлог и инж. Антоанета Сендова, старши учител по специални предмети в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”- Кърджали.

Основни акценти на обучението:

·         Представяне на портала за европейско електронно сътрудничество между учители в eTwinning. Ползи за самообразованието, самообучението, кариерното развитие на учителите.

·         Училищният мениджмънт и ролята на eTwinning като инструмент за подобряване на качеството на обучение.

·         eTwinning – модерното училищно партньорство.

·         eTwinning през погледа на учениците.

·         Практически занятия:

 – Регистрация в портала;

 – Работа с Desktoр, класни стаи, обучителни лаборатории, групи;

 – Работа в Twin Space.

Успешно преминалите обучението получиха  сертификати.