Ученици участват в проект по програма Еразъм+ на тема „Мълчанието не е злато“

Ученици от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог участват в проект по програма Еразъм+ на тема „Мълчанието не е злато“: Елица Парапунова и Яна Михайлова от 11 а клас, Благовест Лигов, Благой Манзуров и Петър Кръстев от 11 б клас, водени от директора Мариана Попадийна и д-р Катя Бранкова.

Темата на проекта е свързана със спазване на човешките права и борбата с тяхното нарушаване при прояви на насилие: виртуалния тормоз като крачка към реален тормоз и насилие над малолетни и непълнолетни деца и младежи.

Целта е да окуражим младите хора да говорят открито за проявите на насилие, без да се срамуват, да търсят съдействие и помощ, да се пазят от попълзновенията на непознати „доброжелатели, съветници и приятели“, „случайно срещнати“ в реалния живот или в глобалната мрежа, като съдействаме за изграждане у младите хора чувства на толерантност и респект към другостта.

Проектът предвижда два обмена, от които първият в Грузия на тема „Насилие в реалния живот“ и в България на тема „Виртуално насилие“.

Младежите ще се запознаят с разнородните прояви на насилие, основано на пола чрез прилагане на методите на неформалното образование и интерактивни методи на обучение, като ги мотивира да вземат участие в съставянето на препоръки за предотвратяване на насилието, за избягване на опасностите в глобалната мрежа и реалния живот.

В проекта участват млади хора от следните страни: България, Грузия, Обединено кралство, Италия, Чехия, Беларус, Албания, Армения, Литва.

Семинарите в Грузия бяха насочени към личностно развитие, подобряване на познанията във връзка със спазване на човешките права и ненасилие, основано на полови различия, придобиване на практически умения за самозащита и оказване на помощ на жертви на насилие.

Участниците от Разлог подготвиха и проведоха семинари по следните теми: „Програма Еразъм+ и нейните инструменти“, „Човешки права“, ролева игра на тема „Жизнени приоритети“.

По време на обмена младите хора показаха много добро владеене на английски език, който е езикът на проекта и познаване правилата на екипната работа. Включиха се в изготвяне на електронна книга, филм, флаери по проекта. Предстои подготовка и провеждане на втората част на проекта, в което младежите активно ще участват.