Учениците от 9а клас се включват активно в проект LeTeEm

Учениците от 9“а“ клас на СОУ „Братя Каназиреви“, град Разлог с преподавател по английски език и класен ръководител Соня Крънчева се включват активно в обученията и апробирането в практиката на идеите на проект LeTeEm LeТeЕmLearners, Teachers and Employers („Обучаващи се, учители и работодатели“) – № 539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP – финансиран по Програмата за учене през целия живот, подпрограма „Коменски“).

Проектът се основава на иновативна методология, свързваща света на бизнеса с обучението в училище и в университета.

В проекта Софийски Университет е представен от доц. д-р Мария Стойчева, заместник-декан на Философски факултет, проф. д-р Росица Пенкова, директор на Департамент за информация и усъвършенстване на учители и гл. ас. д-р Николина Цветкова, преподавател в катедра „Европеистика“, ФФ .

Повече за проекта: http://leteem.uws.ac.uk/.