Валидиране на компетентности

учебна 2022-2023 г.

Комисии и график за провеждане на изпити за валидиране на компетентности за основна степен на образование – тук


Изпити за валидиране на прогимназиален етап на основно образование  –
месец януари -2020 г.>>