Ученици в 10.клас на 2020-21 г.

Национално външно оценяване X клас

Заповед на министъра на образованието и науката РД 09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати и организиране на дейностите

Дати за НВО, X клас през 2020/2021 учебна година

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08.00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08.00 часа

 и по желание на ученика

 • Чужд език  – 17 юни 2021 г., начало 8.00 ч.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –
  11-15.06.2021 г. – по график

Модел на НВО за X клас по предмети –  сайт на МОН

Извадка от нормативни документи

Наредба 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 • Националните външни оценявания  (НВО) се провеждат като писмени изпити с изключение на компонента „Говорене“ при изпита по чужд език и изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит (чл. 49, ал. 1)
 • НВО се провежда не по-рано от три седмици преди края на учебния срок, в който приключва изучаването на съответния учебен предмет в съответната учебна година, по график, определен със заповед на министъра на образованието и науката; провеждат се едновременно за всички ученици, на компютър и/или хартия (чл. 49, ал. 3,4,5)
 • целта на НВО е диагностика на индивидуалния напредък на всеки ученик, установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас, степента на функционална грамотност, математическа грамотност и др.
 • изпитите в края на Х клас са по БЕЛ и математика и се провеждат под формата на тест (чл. 52, ал. 3)
 • по свое желание, всеки ученик може да положи и изпит по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове и/или по информационни технологии (чл. 52, ал. 4)
 • тестът по БЕЛ включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и/или създаване на текст (чл. 52, ал. 6)
 • тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор (чл. 52, ал. 7)
 • тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на способностите от компонента „Говорене“ – задачи за самостоятелсно устно изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос (чл. 52, ал. 7)
 • тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и практическа задача (чл. 52, ал. 8)
 • оценката на ученика се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки (чл. 52, ал. 12)
 • оценките по чл. 52, ал. 12 се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование. (чл. 53, ал. 3)
 • ако на изпита по чужд език ученикът е получил минимул 60% от максималния брой точки, се записва и постигнато ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка
 • ако на изпита по информационни технологии ученикът е получил минимул 50% от максималния брой точки, се записва и постигнато ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигитални компетентности
 • когато оценката от изпит от НВО при записване с качествен и количествен показател е Слаб (2), оценката не се записва в документа за завършване на съответния етап и не оказва влияние за преминаването в по-горен клас (чл. 62, ал. 11)

Закон за предучилищното и училищно образование

чл. 131 (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация


06.04.2020 г.

Срокът за подаване на заявления

за явяване по пожелание на НВО чужд език и/или НВО дигитални компетентности, за ученици от X клас се удължава до 10 април 2020 г.

Всички ученици от X клас, които желаят да се явят на НВО по чужд език и/или НВО за оценяване на дигиталните компетентности, трябва до 10.04.2020 г. да изпратят попълнени заявления за явяване на изпит на електронната поща на класния си ръководител:

Заявление за явяване на НВО по чужд език – изтегли
Заявление за явяване на НВО за оценяване на дигитални компетенции – изтегли

 


12.12.2019 г.

Избор на профилиращи предмети от ученицитв в X клас
през учебната 2019-2020 година

 • Още с кандидатстването си след завършен VII клас учениците са избрали профила, съответно двата задължителни профилиращи предмета, чрез обучението по които ще придобият профилираната подготовка, и със записването си в съответната паралелка те са потвърдили избора си.
 • В края на учебната 2019/2020 година преди завършване на учебните занятия в X клас училилището ще предложи списък с профилиращи учебни предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез попълване на заявления да изберат третия и/или четвъртия профилиращ предмет, който биха желали да изучават във втори гимназиален етап. В резултат на приложената процедура, в съответствие с интересите на учениците и съобразно възможностите на училището, ще се сформират групите за изучаване на третия и/или четвъртия профилиращ предмет.
 • В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование учениците, обучавани за придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два задължителни държавни зрелостни изпита (ДЗИ):
 • по български език и литература (върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап)

и

 • по учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите учебни часове като профилиращ.
 • Сериозното значение на изборът на профил след VII клас, със съответните два профилиращи предмета, както и добавянето на трети и/или четвърти профилиращ предмет след X клас, с оглед възможностите за полагане на ДЗИ. а оттам – и за получаването на диплома за завършено средно образование.