Ученици в 10.клас на 2019-20 г.

06.04.2020 г.

Подаване на заявления
за явяване на изпит (по желание на ученика) – до 10 април 2020 г.

  • По Чужд език
  • По Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

12.12.2019 г.

Избор на профилиращи предмети от ученицитв в X клас
през учебната 2019-2020 година

  • Още с кандидатстването си след завършен VII клас учениците са избрали профила, съответно двата задължителни профилиращи предмета, чрез обучението по които ще придобият профилираната подготовка, и със записването си в съответната паралелка те са потвърдили избора си.
  • В края на учебната 2019/2020 година преди завършване на учебните занятия в X клас училилището ще предложи списък с профилиращи учебни предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез попълване на заявления да изберат третия и/или четвъртия профилиращ предмет, който биха желали да изучават във втори гимназиален етап. В резултат на приложената процедура, в съответствие с интересите на учениците и съобразно възможностите на училището, ще се сформират групите за изучаване на третия и/или четвъртия профилиращ предмет.
  • В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование учениците, обучавани за придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два задължителни държавни зрелостни изпита (ДЗИ):
  • по български език и литература (върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап)

и

  • по учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите учебни часове като профилиращ.
  • Сериозното значение на изборът на профил след VII клас, със съответните два профилиращи предмета, както и добавянето на трети и/или четвърти профилиращ предмет след X клас, с оглед възможностите за полагане на ДЗИ. а оттам – и за получаването на диплома за завършено средно образование.