ДЗИ

учебна 2021-2022 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

График
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити
през учебната 2021 – 2022 година  – тук

МОН ПУБЛИКУВА ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА МАТУРИТЕ ПРЕЗ МАЙ 2022 Г. – тук


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021

График
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити
през учебната 2020 – 2021 година  – тук

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
Сесия май – юни

Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика
в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

Сесия август – септември

Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 

в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

Инструктаж за зрелостника – 2021 г. – тук


График за провеждане на изпити за промяна на годишна оценка на ученици от 12.клас за уч.2020/2021 год.  – тук


ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

21.05.2020

Уважаеми зрелостници,

Информацията за държавните зрелостни изпити, която МОН оповестява при отчитане на извънредната обстановка е:

Заповед на министъра на образованието и науката за дати на задължителните зрелостни изпити и изпитите по желание № РД09-919/05.05.2020 г., публикувана на сайта на МОН

Сесия май-юни

Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание по:
* немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език,
химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г.,
начало 08,00 часа;
* математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
* биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало
08,00 часа;
* английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЗИ ПО ЧУЖД ЕЗИК

МАТЕРИАЛ, КОЙТО НЯМА ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ЗРЕЛОСТНИТЕ ИЗПИТИ


График за провеждане на изпити за промяна на годишна оценка на ученици от 12.клас за уч.2019/2020 год.  – тук

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването
на ДЗИ през учебната 2019-2020 година >>

Рейтингова система на висшите училища в България >>

УКАЗАНИЯ  ЗА  КЛАСНИТЕ  РЪКОВОДИТЕЛИ НА 12 КЛАС,

ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО

на 2019/2020 учебна година

I.Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за системата на оценяване.

1. Учениците, завършили 12 клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.

2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия   за ХII клас.

3. Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка  е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 – 8 от Наредба №3 за системата на оценяване.

6.Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището.

График за провеждане на изпити за промяна на годишна и окончателна оценка на ученици от 12.клас за уч.2019/2020 год. >>

II. Поправителни изпити :

1.Ученици, получили годишна оценка слаб 2 по учебни предмети от ЗП, ЗИП или ПП имат право на две редовни поправителни сесии. Редовните поправителни сесии за учениците от 12 клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

2.Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или задължително избираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в  редовните поправителни сесии за следващата учебна година,които са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

Приключване на учебната година за 12 клас: 15.05.2020 г.

Тържествено изпращане на Випуск 2020 год.

III. Държавни зрелостни изпити – 2020 г.

1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.Нормативни документи, определящи съдържанието, реда и начина за полагане: НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА

ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ,НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити.Държавните зрелостни изпити  са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети “чужд език”, “математика”, “физика и астрономия”, “биология и здравно образование”, “химия и опазване на околната среда”, “история и цивилизация” и “география и икономика” и предметният цикъл “философия”, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети посочени по-горе.В случай че ученик е заявил желание за допълнителен ДЗИ и не се е явил или е получил оценка слаб 2, то той не се вписва в дипломата му.

2. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии:

– през май – юни;

01.06.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ, начало 09,00 часа

03.06.2020 г. – втори ДЗИ, начало 09,00 часа

ДЗИ по желание на ученика -на 02.06. 2020 г. и 04.06.  2020 г.

-през август – септември;

3. При условията и по реда на  Наредба №3 за организацията и провеждането на ДЗИ, се полагат и изпитите по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на документ по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

чл.9а на Наредба №3 за организацията и провеждането на ДЗИ в сила от 29.07.2011 г. – ДВ, бр. 58 от 2011  :

Чл. 9а.  (1) При условията и по реда на тази наредба се полагат и изпитите по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на документ по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

(2) Изпитите по ал. 1 може да се положат най-рано на първата сесия за държавни зрелостни изпити след успешното приключване на последния гимназиален клас.

(3) Заявлението се подава до  (РУО) по

местоживеене, а изпитите се полагат в посочено от началника на РУО училище.

(4) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на дипломата за средно образование в училището, което издава удостоверението.

По силата на цитирания член, учениците след полагане на  този изпит получават Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование / по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета/.Този предмет не се вписва в дипломата им за средно образование и изпита, положен за него не се явява ДЗИ.

4. След полагане на ДЗИ  в тридневен срок след получаване на копие от окончателните протоколи с изпитните резултати и оценените изпитни работи,  зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

§   Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

§   Заема определеното му работно място 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита;

§   Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;

§   Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;

§   Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;

§   Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

§   Получава от квестор изпитен комплект, съдържащ лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори;

§   Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

§   Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

§   Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, с листа за отговори и със свитъка за свободни отговори;

§   В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текста за компонента „Слушане с разбиране”;

§   Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;

§   Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;

§   Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

§   Може да работи върху теста, но отбелязва верните отговори върху САМО листа за отговори и върху свитъка за свободни отговори;

§   Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;

§   Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;

§   Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

§   Не подсказва и не преписва;

§   В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;

§   При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

§   Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно с останалата част от изпитния комплект (указанията за работа, листа за отговори и със свитъка за свободни отговори) в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;

§   Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.