График -контролни и класни работи

                                         II  срок на учебната 2023-2024 г. 

График класни работи втори срок 2023-2024 – тук

График контролни работи втори срок 2023 2024 – тук(1)

I  срок на учебната 2023-2024 г. 

График контролни работи  – тук

График класни работи – тук