Противодействие на училищния тормоз

учебна 2021-2022 г.

План за противодействие на училищния тормоз – тук


учебна 2020-2021 г.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН  КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ   ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ  ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

учебна 2020 – 21 г. –тук

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – тук

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Методически насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието
и за видовете тормоз и насилие в училище – тук

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – тук

План за работата на УКПППМН – тук

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците – тук

Процедура за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали във връзка с възникнали ситуации на тормоз и насилие в СУ „Братя Каназиреви“, Разлог – тук

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации – тук

Доставчици на услуги – превенция на насилието и агресията – тук


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ >>

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ  >>

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН  КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ   ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ  ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

ТОРМОЗ И ФОРМИ >>

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТИ И ВИДОВЕ НАСИЛИЕ >>