Съобщения

ОБЯВА

СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ – град Разлог

обявява следните свободни работни места по чл. 68 (1), т.1 от Кодекса на труда 

½ свободно работно място на длъжност „Училищен психолог“

1 свободно работно място за учител по информатика и информационни технологии

1 свободно работно място за начален учител

1 свободно работно място за учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

1 свободно работно място за учител по технологии и предприемачество

учител по география и икономика като външнен лектор – 170 часа

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление.
  2. Мотивационно писмо.
  3. EUROPASS автобиография.
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или документ, удостоверяващ завършено висше образование и необходимата професионална квалификация или посочената в т. 5.2. от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Документи се приемат в канцеларията на училището от 25 до 31 август 2022 г. включително, от 8:30 до 12:30 ч. и то 14:00 до 16:00 ч.

Документите за свободно място за учител по технологии и предприемачество се приемат в канцеларията на училището от 30 август до 2 септември 2022 г. включително, от 8:30 до 12:30 ч. и то 14:00 до 16:00 ч.

Телефон за справка: 0893 35 80 27

Ще се проведат събеседвания с кандидатите.
За часа и мястото на интервютата кандидатите ще бъдат уведомени по телефона.


На 10. 12. 2020 г., заседание на ПС на СУ „Братя Каназиреви“
училищен план-прием за учебната 2021/ 2022 г.:

           (1)  Една паралелка първи клас с минимум 16 и максимум 22 ученици.

Комисията  в състав – Г. Попова – председател и членове: Ел. Джунева, М. Татарска, Ел. Михова, М. Антева, В. Бельова, Ел. Влайна, М. Кънчева.

(2)  Три паралелки пети клас с минимум 18 и максимум 26 ученици.

Комисията  в състав: Р. Тумбева – председател и членове: К. Бранкова, Ем. Бисеринкова, С. Крънчева, Ел. Тумбева, Ел. Влайна, Ив. Копанаров, Ж. Прешелкова, Св. Василев, Ел. Жегова.


 9 ноември 2020 г.

Регионално управление на образованието –  Благоевград

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ситуацията с епидемията от COVID-19, особено за нашата област, се влошава изключително динамично. Вероятно ще продължи още дълго време. Нека запазим спокойствие и заедно да предприемем всички възможни мерки, с които да ограничим разпространението на вируса. Най-важната ни задача днес категорично е да опазим живота и здравето на децата, на възрастните хора, на всеки човек. Доколкото е възможно да направим училищната среда максимално безрискова, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на световна пандемия.

Вероятността за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда става все по-реална. Уверяваме Ви, че ние имаме такава готовност и това не бива да ни притеснява. Обмислят се различни варианти, при определени условия, за определена продължителност…

Всички обаче сме свидетели на тежката ситуация с разпространението на вируса като цяло, в страната, в нашата област, в нашия град, дори и в нашето училище… Налице са вече немалко учители, които отсъстват поради положителни тестове и необходимостта от домашно или болнично лечение.

Всичко това налага да предприемем мерки, които е възможно да създадат известно неудобство. Считаме обаче, че на преден план днес трябва да поставим живота и здравето на всички пред комфорта и удобството!

В тази връзка призоваваме и настояваме в класните стаи по време на провеждане на образователния процес всички – и учители, и ученици – да бъдат с поставени лични предпазни средства /маски или шлемове/, с което се надяваме да намалим риска от разпространението. Към това апелират вече всички отговорни институции, всички медицински специалисти.

Категорично трябва да станем част от борбата с вируса и намаляване на неговото разпространение и като отговорни граждани и общество да подпомогнем здравните специалисти и учителите!

Нека също да изискваме от децата да ограничават своите контакти и да спазват необходимата хигиена и дистанция. При проява на грипоподобни симптоми и симптоми, сходни с тези на COVID-19, считам, че е дълг и отговорност на всеки родител да задържи детето си вкъщи. Същото следва да се отнася и за случаите, при които е налице положителна проба за вируса на член от семейството, като в тези ситуации е задължително да бъдат информирани класните ръководители и училищните ръководства.

Надяваме се на разбиране и подкрепа от Ваша страна, за да направим всичко възможно да удължим присъственото обучение в училище, да намалим рисковете и възможността за разпространение на вируса!

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-важното – опазването на човешкия живот и здраве!

Заедно ще успеем!

 


25-09-2020 г.

Учениците от 8б и 10а класове  –
продължават обучение от разстояние в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 


Регионално управление на образованието –  Благоевград

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Благоевград, Ви уведомява, че учебният процес във всички образователни институции на територията на област Благоевград се прекратява до 29.03.2020 г.

От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние в  електронна среда.

Времето, което за съжаление обстоятелствата налагат да прекарате вкъщи, е изключително важно и наложително да използвате за продължаване процеса на обучение и образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще организират от разстояние в електронна среда. Бъдете съзнателни, отговорни и мотивирано поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с подкрепата на учителите и самостоятелно.

Изключително важно и задължително е да ограничите максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Падагогическите специалисти ще направят всичко необходимо да поддържат връзка с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.

Като отговорни граждани е наложително да следите за здравословното състояние на Вашите деца. Осигурете им лични предпазни дезинфекционни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с обучителните материали, предоставени им по различни канали от техните учители в рамките на обучение от разстояние в електронна среда. От изключителна важност е да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.

 УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Разчитаме, че Всяко училище отговорно, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, ще разработи работещ комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците.

Призоваваме Ви:

  • * да насърчавате родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност – от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;
  • * да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
  • * да използвате максимално технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси – от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
  • * постепенно да разработите и въведете нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).

 Учителите по учебните предмети да преосмислят учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година.

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!


13 март 2020 г.

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

Писмо до директорите на училища от област БлагоевградПредприетите дезинфекционни мероприятия
във връзка с епидемичното разпространение на COVID – 19
в СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог :

Заповед РД-1-161

Заповед РД -1-162


График за провеждане на изпити за определяне на оценка за първия учебен срок на ученици на дневна форма на обучение >>


График за провеждане на изпити за валидиране на прогимназиален етап
от основно образование >>

Регламент за организиране и провеждане
на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2016/2017 година >>


Младежкият червен кръст от СУ“Бр.Каназиреви“, гр.Разлог от 13.12.2016 г. стартира кампания за събиране на парични средства в помощ на пострадалите от с.Хитрино.

Желаещите ученици и родители биха могли да дарят суми в  кутията за дарения, която се намира в коридора на административния корпус на училището.

Младежкият червен кръст от СУ“Бр.Каназиреви“, гр.Разлог отправя апел и към останалите училища в Община Разлог да подемат тази инициатива.

Средства могат  да се даряват и чрез SMS на национален телефонен номер 1466.

Младежкият червен кръст от СУ “Бр.Каназиреви“, гр.Разлог вярва в успеха на това начинание и предварително благодари на всички, които ще се включат.


Уважаеми родители,

Училищното ръководство на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” Ви информира, че във връзка с процедурата за създаване на Обществен съвет към училището ще се проведе събрание, на което ще се определи броят на представителите на родителите. Основната цел на Обществения съвет е подпомагане на развитието на образователната институция. Начинът на избиране и функциите на представителите на родителите в Обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование, който влиза в сила от 01.08.2016г и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

С настоящето съобщение Ви каним да присъствате на сбирката, която ще се проведе на 27.10.2016 г. от 18.00ч. в сградата на ул. „Любен Каравелов”12.

Благодарим Ви за отзивчивостта!