ТВОЯТ ЧАС – фаза І

BG05M2OP001-2.004-004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“ >>

Заявление и декларация за информирано съгласие >>