Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

учебна 2021 -2022 г.


Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог участва в:

Дейност 1

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2

Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Тема на обучението: „Електронно обучение чрез платформата MsTeams“

Ръководител на групи:  Росица Петрова Кирева-Бучкова

Място на провеждане на обучението: СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог – компютърен кабинет, етаж 3

Дейност 3

Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Тема на обучението: „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси”

Ръководител на групи:  Росица Петрова Кирева-Бучкова

Място на провеждане на обучението: СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог – компютърен кабинет, етаж 3