Занимания по интереси

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ) 

учебна 2023-2024 г.

1.     „В царството на математиката ” – Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание

Период на провеждане от 11/21/2023 до 6/11/2024
Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

2. „Математиката е навсякъде около нас – основа на всички науки ”- Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание

Период на провеждане от 11/8/2023 до6/12/2024

Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

3. „Математиката – лесна, даже интересна“ – Иванка Асенова Сумева

Категория: Природо-математическо знание

Период на провеждане от 11/7/2023 до6/11/2023

Описание: – Развитие на интереса към математиката; – Умения за моделиране с текстови задачи; – Практическа насоченост на обучението по математика; – Развитие на математическите умения на учениците; – Стимулиране на логическото, конструктивното мислене на учениците; – Нестандартното мислене на учениците чрез забавни математически задачи; – Подготовка на учениците за математически състезания.

4. „Математически успех“ – Иванка Асенова Сумева

Категория: Природо-математическо знание

Период на провеждане от 11/8/2023 до6/26/2023

Описание: – Развитие на интереса към математиката; – Практическа насоченост на обучението по математика; – Развитие на математическите умения на учениците; – Стимулиране на логическото, конструктивното мислене на учениците чрез решаване на тестове; – Подготовка на учениците за НВО.

5. „В чудния свят на математиката“ – Елеонора Атанасова Михова

Категория: Природо-математическо знание

Период на провеждане от 11/2/2023 до5/31/2024

Описание: Цели на групата: – овладяване на знанията на учениците за естествените числа от 21 до 100; – прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане на числата до 100 с и без преминаване; – овладяване на таблично умножение и деление; – задълбочаване на знанията на учениците за геометричните фигури – триъгълник и правоъгълник; – изграждане на умения за решаване на текстови задачи. В групата се предвиждат различни вълнуващи и интересни дейности и мероприятия, като: – решаване на забавни задачки-закачки, ребуси и лабиринти; – изготвяне на табла; – интеракивни игри и занимания, посветени на Международния ден на математиката .

6.  “ БиологиУМ“ – Елена Владимирова Юрукова

Категория: Биологически науки

Период на провеждане от 11/3/2023 до6/13/2024

Описание: В клуб „ БиологиУМ“ са включени основно ученици, които ще полагат кандидат-студентски изпит по Биология. Програмата включва въпроси от първо и второ ниво на подготовка по анатомия на човека и структура и жизнени процеси в клетката. Програмата осигурява и условия за обогатяване на знанията и уменията за клетката и организма като равнища на организация на живата материя, в съответствие със съвременното равнище на биологичната наука. Усвояване на знания и формиране на умения, отнасящи се до структурата на човешкия организъм, жизнените процеси, извършващи се в него, с акцент върху опазване на здравето, за химичния състав, структурата, процесите и възпроизводството на клетката; като на структурна и функционална основа да се формират понятия, свързани с клетъчната организация и функциониране на материята, и да се усвоят практически умения за наблюдения на клетки, клетъчни структури и процеси.

7. Клуб „Памет“ – Соня Данчова Крънчева

Категория: Институционални знания и култура

Предлага се от 11/6/2023 до 4/20/2024

Описание:Клубът обхваща ученици с изразен интерес към историята. Целта е да насърчи учениците към родолюбието като добродетел. • Да формира потребност за защита на културно-историческото ни наследство и духовни ценности. • Да създаде условия за творчески изяви и развитие на всички участници в училищния живот. • Да създаде условия за споделяне на ценности, за развиване на чувство за общност и принадлежност и осмисляне на свободното време на учениците. • Да развива родолюбива дейност. • Да провокира и развива интереса на учениците към българската история, култура и духовни ценности.

8. „Религия и ценности-3клас“ – Марияна Александрова Крачанова-Ценкина

Категория: Институционални знания и култура

Период на провеждане от 11/3/2023 до6/13/2024

Описание: Главната цел на този предмет е даде на учениците познания в религиозната сфера и да развие у тях усет и уважение към религиозното, което ще спомогне за адекватната им ценностна ориентация и ориентация сред различните религии.

9. „Език и грамотност“ – Цецка Георгиева Коюмджиева

Категория: Езиков свят

Период на провеждане от 11/8/2023 до5/29/2024

Описание: Придобиване на умения у учениците за решаване на тестове и упражнения, свързани с подготовката им за участия в състезания, олимпиади и предстоящото НВО по български език. Справяне с трудностите при овладяване на граматиката. Развитие на езиковите и литературните умения и компетентности. Овладяване на трудностите при четене с разбиране. Подобряване и усъвършенстване знанията на учениците по роден език.

 


учебна 2022-2023 г.

1. „Математиката – лесна, даже интересна“  –  Иванка Асенова Сумева

Категория: Природо-математическо знание

2. Клуб „Памет“ – Соня Данчова Крънчева 

Категория: Институционални знания и култура

3. „Религия и ценности-2клас“ – Марияна Александрова Крачанова-Ценкина

Категория: Институционални знания и култура

4. “ БиологиУМ“ – Елена Владимирова Юрукова

5. „Модерно е да си грамотен“ – Лиляна Николова Джолева

Категория: Езиков свят –

6. „Математиката е 100% магия“ – Роза Георгиева Васева-Бекярова

Категория: Природо-математическо знание

7. „Математиката е навсякъде около нас – основа на всички науки ” – Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание

8. „В царството на математиката ” – Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание


учебна 2021-2022 г.

1.     „В царството на математиката“,  Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание  – 11/18/2021 до 6/10/2022, 60 часа

  1. „Математиката е навсякъде около нас – основа на всички науки ”, Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание  – 11/9/2021 до 5/31/2022, 60 часа

  1. „Математиката е 100% магия“ – Роза Георгиева Васева-Бекярова

Категория: Природо-математическо знание  – 10/25/2021 до 5/30/2022, 60 часа

  1. Клуб „Памет“Соня Данчова Крънчева

Категория: Институционални знания и култура   – 11/2/2021 до 5/31/2022, 60 часа

  1. „Лингвистичен туризъм“Елена Николаева Влайна

Категория: Езиков свят –  10/20/2021 до 6/20/2022, 72 часа

  1. „Забавен английски език“Елена Николаева Влайна

Категория: Езиков свят  – 10/21/2021 до 5/31/2022, 60 часа

  1. Клуб Религия“ – Милена Николаева Кандева

Категория: Институционални знания и култура – 11/2/2021 до 5/31/2022, 60 часа

  1. „Религия и ценности-3 клас”Марияна Александрова Крачанова-Ценкина

Категория: Институционални знания и култура – 10/25/2021 до 5/31/2022, 60 часа

  1. Модерно е да си грамотен“ – Лиляна Николова Джолева, 60 часа

Категория: Езиков свят – 10/26/2021 до 6/7/2022

  1. „По пътя на грамотността“ – Елеонора Атанасова Михова, 60 часа

Категория: Езиков свят -10/25/2021 до 5/23/2022


Занимания по интереси (национално финансиране) – 2020/21 г.

1.      „Математиката е навсякъде около нас – основа на всички науки ”,
Росица Петрова Кирева

Категория: Природо-математическо знание Предлага се от 11/11/2020 до 6/22/2021
Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

2. „ПИТАГОР”, Росица Петрова Кирева

Категория: Природо-математическо знание Предлага се от 11/15/2020 до 4/30/2021
Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

3. „Религия и ценности -3 клас“, Марияна Александрова Крачанова-Ценкина

Категория: Интеркултурна комуникация Предлага се от 10/20/2020 до 5/31/2021
Описание: Обучението по религия има за задача да изгради граждани, които да познават християнството, както и други световни и исторически религии; да уважават религиозните възгледи на другия; да умеят да водят междурелигиозен диалог; да осъществяват общественополезни дейности и различни граждански и национални инициативи съвместно с представители на други вероизповедания.

4. Клуб Религия-8 клас, Милена Николаева Кандева

Категория: Интеркултурна комуникация Предлага се от 10/20/2020 до 5/20/2021
Описание: Основната цел и задачи са ориентирани около: II. – формиране на основни знания за православието; III. – запознаване с текстове от Стария и Новия Завет и осмисляне на нравствените послания, съдържащи се в тях; IV. – приобщаване на подрастващите към непреходните нравствени ценности на християнския морал; V. – запознаване със символите на православното християнство, с живота на Господ Иисус Христос, Света Богородица и найпопулярните светци; VI. 3 VII. – разширяване на сетивния кръгозор за откриване на хармонията в природата и човешките взаимоотношения и на тази основа VIII. формиране на социална емоционална компетентност; IX. – формиране на надеждни представи за категориите: „добро“, „зло“, „красиво“, „грозно“, „дълг“, „отговорност“, „истина“, X. „свобода“, „вяра“;
Коментар:

5. Забавен немски език, Елена Николаева Влайна

Категория: Езиков свят Предлага се от 10/20/2020 до 5/31/2021
Описание: Повишаване интереса на учениците към изучаването на немски език,който заема водещо място след английския.Запознаване с културата на немскоговорящите страни,трхните нрави,традиции и обичаи.

6. „Религия и ценности- 2 клас“, Марияна Александрова Крачанова-Ценкина

Категория: Интеркултурна комуникация Предлага се от 10/20/2020 до 5/31/2021
Описание: Обучението по религия има за задача да изгради граждани, които да познават християнството, както и други световни и исторически религии; да уважават религиозните възгледи на другия; да умеят да водят междурелигиозен диалог; да осъществяват общественополезни дейности и различни граждански и национални инициативи съвместно с представители на други вероизповедания.
Коментар:

7. Клуб „Памет“, Соня Данчова Крънчева

Категория: Институционални знания и култура Предлага се от 10/20/2020 до 5/20/2021
Описание: Клуб „Памет” представлява училищен ученически клуб, който си поставя за цел по-задълбочено изучаване и популяризиране на българското историческо наследство, извършване на краеведски проучвания, интеркултурно образование и възпитание чрез изучаване културата и бита на други държави. Основна насока ще бъде и проучване и запознаване с местни автентични места, историята на Холокоста и съдбата на евреите преди и по време на Втората световна война. Клубът се организира за целодневна извънкласна дейност.

8. „Математиката е 100% магия“, Роза Георгиева Васева-Бекярова

Категория: Природо-математическо знание Предлага се от 10/20/2020 до 6/10/2021
Описание: Допълнителна работа- тестове и задачи за подготовката за НВО Математика 7 клас

Занимания по интереси (национално финансиране) – 2019/20 г.

1. „Математиката е навсякъде около нас – основа на всички науки ”, ръководител Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание Предлага се от 11/11/2019 до 6/22/2020
Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

2. „Питагор”, ръководител Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание Предлага се от 11/12/2019 до 6/25/2020
Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

3. Театрално-музикално студио „Детство мое, реално и вълшебно!“,
ръководител Росица Тумбева

Категория: Сценични и танцови изкуства Предлага се от 11/5/2019 до 6/25/2020
Описание: Обучение на талантливи и даровити деца в областта на актьорското майсторство и музикалното сценично изкуство. Тази дейност ще даде възможност за работа в екип, голяма комуникативност, изграждане на специфични особености и техники, развитие на презентационни умения, публично представяне.

4. Клуб „Памет“, ръководител Соня Крънчева

Категория: Институционални знания и култура Предлага се от 11/5/2019 до 6/25/2020
Описание: Клуб „Памет” представлява училищен ученически клуб, който си поставя за цел по-задълбочено изучаване и популяризиране на българското историческо наследство, извършване на краеведски проучвания, интеркултурно образование и възпитание чрез изучаване културата и бита на други държави. Основна насока ще бъде и проучване и запознаване с историята на България, Холокоста и съдбата на евреите преди и по време на Втората световна война. Клубът се организира за целодневна извънкласна дейност.

5. „Модерно е да си грамотен“, ръководител Лиляна Джолева

Категория: Хуманитарни познания Предлага се от 10/24/2019 до 6/6/2020
Описание: Работа върху езиковата и литературната компетентност на учениците от 7. клас, повишаване на уменията им за работа с тестови формати за проверка и оформяне на читателски вкус.

6. Забавен немски език,  ръководител Елена  Влайна

Категория: Езиков свят Предлага се от 11/4/2019 до 5/14/2020
Описание: Повишаване интереса на учениците към изучаването на немски език,който заема водещо място след английския.Запознаване с културата на немскоговорящите страни,техните нрави,традиции и обичаи.

7. Забавна лингвистика,  ръководител Елена  Влайна

Категория: Езиков свят Предлага се от 11/4/2019 до 5/14/2020
Описание: Повишаване интереса на учениците към изучаването на английски език,който заема водещо място в света.Преподаване на немски език чрез английски и запознаване с културата на немскоговорящите и англоговорящите страни,техните нрави,традиции и обичаи.Фокусиране върху особеностите на езика.

8. Религия и ценности, ръководител Марияна Ценкина

Категория: Институционални знания и култура Предлага се от 11/5/2019 до 5/29/2020
Описание: Придобиване на основни знания за православието.Приобщаване на подрастващите към непреходните нравствени ценности на християнския морал.

9. Клуб Религия, ръководител Милена Николаева Кандева

Категория: Институционални знания и култура Предлага се от 11/5/2019 до 6/1/2020
Описание: Изучаването на религията се възприема като част от общата култура на съвременния европеец.Цел на образователната практика е изграждане у учениците на поведенчески модел в синхрон с християнските и мюсюлманските ценности и морал , изграждане на умение за диалог и комуникация на базата на християнското и мюсюлманското разбиране за човека , мястото му в света , в общността и връзката с ближните

11. Ученически клуб за екотуризъм, ръководител Елена Тумбева

Категория: Колективни спортове Предлага се от 10/29/2019 до 6/27/2020
Описание: Утвърждаване на здравословен начен на живот. Опознаване на природата и историята на родния край

12. Химията и моето бъдеще, ръководител Елена Тумбева

Категория: Физически, химически и науки за земята Предлага се от 10/28/2019 до 5/11/2020
Описание: Комплексна подготовка законкурсни изпити във ВУЗ


Занимания по интереси – 2018/19 г.

ДОКУМЕНТИ