Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

1. Наименование на административната услуга

 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в)

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

 

Директорът на училището

 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

 

Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището.

 

5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

 

6. Начини на заявяване на услугата.

Лично
7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

 Услугата не се предоставя по електронен път.

8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

9. Такси или цени

Не се дължат

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Регионалното управление на образованието

Министерството на образованието е науката

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

 

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

 sou_razlog@abv.bg

13. Начини на получаване на резултата от услугата

 Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице