Квалификация

учебна 2023-2024 г.

Тема на обучението: „Методика за обучение по Безопасност на движението по пътищата “

Обучение за  1 квалификационен кредит – 16 академични часа

Период на провеждане: 3  ноември 2023 г.

Наименование на обучителната организация: Център Щастие ЕООД,
гр. Благоевград

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 45


учебна 2022-2023 г.

Тема на обучението: „Креативни деца – как да поощрим и развием креативността на децата“

Обучение за  1 квалификационен кредит – 16 академични часа

Наименование на обучителната организация: Център Щастие ЕООД,
гр. Благоевград

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 50


учебна 2021-2022 г.

26 март 2022 г.

Тема на обучението: „Използване на интерактивен робот в часовете по STEM и обучение по програмиране на визуален блок-базиран език“

Обучение за  1 квалификационен кредит – 16 академични часа, 8 академични
часа присъствени и 8 часа онлайн;

Място на провеждане: Професионална гимназия „Велизар Пеев“, Своге

Начален и краен час: 11:00 – 19:00

Период на провеждане: 21 март 2022 г. – 28 март 2022 г.

Наименование на обучителната организация: Атласком ООД

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 46


месец октомври 2021 г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 3

Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Тема на обучението: „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси”

Ръководител на групи:  Росица Петрова Кирева-Бучкова – страши учител по математика и информационни технологии

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 48

Място на провеждане на обучението: СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог – компютърен кабинет, етаж 3


учебна 2020-2021 

Проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 3.2
Тема на обучение: „Разработване на дидактически материали в онлайн платформи“ с продължителност на обучението – 32 акад. часа,
брой квалификационни кредити  – 2

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 31


Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – Дейност 1

Тема на обучението: Техники за работа при професионално изчерпване и стрес – 3 кредита

Период на провеждане: 08-07-2021 г. до 16-07-2021 г.

Наименование на обучителната организация: Кабината БГ ООД

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 32


2019 г.

Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – Дейност 1

Тема на обучението: Иновативно училище

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 34